Bersama dalam Islam

Ayat / Hadist

Tafsir Surat Al Masad

‘’Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.…

Kitab-kitab Tafsir Tersohor

Kitab-kitab tafsir tersohor: a) Tafsir Ibnu Abbas b) Tafsir Ibnu Uyainah c) Tafsir Abu Syaih bin hibban d) Tafsir Ibnu Atiyah e) Tafsir Abu Lais As-Samarqandi (bahrul ulum) f) Tafsir Abu Ishaq ((al-Kasfu wal bayan an…

Nasihat Luqman (1)

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.” (QS. Lukman:…